xxx หน้าหลัก - วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย - Fire Protection Engineering
 
 
 
 
Select Language
หน้าหลัก
ข้อมูลสถาบัน
บุคลากร
หลักสูตรอบรม
สมัครเข้าอบรม
ปฏิทินกิจกรรม
รูปการฝึกอบรม
ทำเนียบรุ่น
งานวิจัยของสถาบัน
บริการป้องกันอัคคีภัย
นวัตกรรม
กฏหมาย อัคคีภัย
กิจกรรมของสถาบัน
ลิงค์
Sitemap
หลักสูตรปริญญาโท
อบรมธนาคารหมู่บ้าน
ติดต่อเรา
FPEI Time
ตารางวันของหลักสูตร

มิถุนายน 2022
อา พฤ
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
เดือนนี้

มีคนเคยเข้าเว็บนี้ 27948 คน
 
     
 
อบรมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 chk_f01
***ขอเชิญสมัครอบรม เรื่อง ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
โดยอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ  สนใจติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่สถาบัน 
โทรศัพท์ 02-942 8389,    โทรสาร 02-02-942 8930 สำรองที่นั่งด่วน
รับจำนวน 50 ท่าน new[1]
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 08 ม.ค. 2019 10:59น. )
หลักสูตร การออกแบบระบบปรับอากาศ
 Plan_air1

อบรมหลักสูตร "การออกแบบระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 6" new[1]
บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน

รายละเอียดเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 03 ก.พ. 2020 11:10น. )
06/08/65หลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร (อบรมที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)

 inspector002
  ***อบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร"รุ่นที่ 65  อบรมวันที่ 6 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 (เสาร์-อาทิตย์)
         
ผู้ประสานงาน คุณรุ่งณภา  02-942 8930, 062-3290569 คุณสุดใจ 0860145535  


 
 
  **ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท
ใบสมัครอบรม

 ** ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคะแนน CPD จากสภาวิศวกรด้วย     

       คลิ๊ก
องค์กร แม่ข่ายสภาวิศวกร.pdf คลิ๊ก ทีมวิทยากร .pdf        

**ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 

   1.กรอกสมัครอบรม  ผ่านเว็บไซต์

   2.ส่งสำเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก

   3.กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที      

                        
                                                                                                                             
 
 

                                       การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” 

ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร

จัดโดย สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ด้วยได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.. 2548 ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคารประการหนึ่งว่า ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน ประกอบด้วยมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและสถานที่ในการจัดการอบรม ทางสถาบันฯ จึงมีโครงการที่จะจัดการอบรมผู้ตรวจสอบอาคารขึ้น   โดยการอบรมจะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร โดยหลักสูตรการฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นนี้เน้นการตรวจสอบสภาพการใช้อาคารด้วยสายตา หรือเครื่องมือวัดพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งเหมาะกับวิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไปหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน

    อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งระบบบริหารจัดการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้

3.      เพื่อให้การตรวจสอบอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้

1. วิศวกรที่ขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับสภาวิศวกร

2. สถาปนิกขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับสภาสถาปนิก 

3. ผู้ดูแลอาคาร เจ้าของอาคาร หรือบุคคลที่สนใจเรื่องความปลอดภัยของอาคาร

วุฒิบัตร

        ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมเป็นเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมภาควิชาการ และร้อยละ 100 ของเวลาการอบรม

ภาคปฏิบัติ จะได้รับวุฒิบัตร  จากสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังได้รับคะแนน CPD จากสภาวิศวกรด้วย 

ขอบเขตเนื้อหาวิชา

อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยภาควิชาการรวม 33 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติรวม 12 ชั่วโมง ดังนี้

ภาควิชาการ ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ 3 หมวด คือ

1. จรรยาบรรณและกฎหมาย                                                              ใช้เวลา 6 ชั่วโมง

    ก-01 จรรยาบรรณวิศวกรและสถาปนิก และขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ                3 ชั่วโมง

    ก-02 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม                              3 ชั่วโมง

2. หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร                                            ใช้เวลา 6 ชั่วโมง

    น-01 หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร                                              6 ชั่วโมง

3. แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร                    ใช้เวลา 21 ชั่วโมง

    -01 แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร                                  3 ชั่วโมง

    ต-02 แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก                          3 ชั่วโมง

    ต-03 แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                3 ชั่วโมง

    ต-04 แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย                                 6 ชั่วโมง

    ต-05 แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร

เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร                                                                        3 ชั่วโมง

    -06 แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร             3 ชั่วโมง

                                                          รวมเวลาภาควิชาการ                       33 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย                           

    ป-01 การตรวจสอบสภาพ และระบบความปลอดภัย                                ใช้เวลา 6 ชั่วโมง

    ป-02 การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ                            ใช้เวลา 6 ชั่วโมง

                                                          รวมเวลาภาคปฏิบัติ                        12 ชั่วโมง

                                                          ใช้เวลาทั้งสิ้น                                 45 ชั่วโมง

 ภาควิชาการ                                                                                     ใช้เวลา 33 ชั่วโมง

1.จรรยาบรรณและกฎหมาย

ก – 01 จรรยาบรรณวิศวกรและสถาปนิกและขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ               3  ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความเข้าใจ บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

เนื้อหา

1.      กฎหมายว่าด้วยวิศวกร และกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

2.      จรรยาบรรณวิศวกร และสถาปนิก

3.      กรณีศึกษาในการรักษาจรรยาบรรณและการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณวิศวกรและสถาปนิก

4.      บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

วิธีการอบรม บรรยาย อภิปราย ตอบข้อซักถาม

ก – 02 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม                                  3  ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องความปลอดภัย

เนื้อหา

1.       กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

2.      กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

3.      กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย

4.      กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

วิธีการอบรม บรรยาย  ตอบข้อซักถาม

2. หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

น – 01 หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร                                                      6  ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบสภาพอาคาร และเจตนารมณ์ของกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร

เนื้อหา

1.      การใช้คู่มือการตรวจสอบ

2.      มาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้อ้างอิง

3.      เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

4.      ข้อมูลที่สำคัญในการรายงานการตรวจสอบ

5.      การวิเคราะห์ข้อมูล

6.      การสรุปผลการตรวจสอบ

7.      รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน

8.      ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคาร

9.      การเตรียมตัวก่อนการออกตรวจสอบ

10.  ทักษะการนำเสนอผลการตรวจสอบ

11.  การประเมินผลการตรวจสอบ

12.  การทำแผนปฏิบัติการตรวจบำรุงรักษาและคู่มือปฏิบัติการตามแผนการตรวจบำรุงรักษา

13.  แผนการตรวจสอบอาคารประจำปีและแนวทางการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี

วิธีการอบรม บรรยาย อภิปราย ตอบข้อซักถาม

3. แนวทางการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

ต – 01 แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร              3  ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และแนวทางวิธีการ และเทคนิคการตรวจสอบ

เนื้อหา

1.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

2.      แนวทางการตรวจสอบการต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร

3.      แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกบนพื้นที่อาคาร

4.      แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

5.      แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

6.      แนวทางการตรวจสอบการชำรุดสึกหรอของอาคาร

7.      แนวทางการตรวจสอบการวิบัติของโครงสร้างอาคาร

8.      แนวทางการตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร

วิธีการอบรม บรรยาย อภิปราย ตอบข้อซักถาม 

ต – 02 แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก                            3  ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริการและอำนวยความสะดวก และแนวทางวิธีการและเทคนิคในการตรวจสอบ

เนื้อหา

1.       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์ และแนวทางการตรวจสอบ

2.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบันไดเลื่อน และแนวทางการตรวจสอบ

3.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และแนวทางการตรวจสอบ

4.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และแนวทางการตรวจสอบ

วิธีการอบรม บรรยาย  ตอบข้อซักถาม

 

ต – 03 แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                    3  ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแนวทาง และแนวทางวิธีการและเทคนิคในการตรวจสอบ

เนื้อหา

1.       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบประปา และแนวทางการตรวจสอบ

2.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย  และแนวทางการตรวจสอบ

3.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายน้ำฝน  และแนวทางการตรวจสอบ

4.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบจัดการมูลฝอย  และแนวทางการตรวจสอบ

5.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ  และแนวทางการตรวจสอบ

6.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง  และแนวทางการตรวจสอบ

วิธีการอบรม บรรยาย  ตอบข้อซักถาม 

ต – 04 แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย                                      6  ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  และแนวทางวิธีการและเทคนิคในการตรวจสอบ

เนื้อหา

1.       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ และแนวทางการตรวจสอบ

2.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน  และแนวทางการตรวจสอบ

3.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายของควัน  และแนวทางการตรวจสอบ

4.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน  และแนวทางการตรวจสอบ

5.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์ดับเพลิง  และแนวทางการตรวจสอบ

6.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  และแนวทางการตรวจสอบ

7.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง  และแนวทางการตรวจสอบ

8.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง  และแนวทางการตรวจสอบ

9.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  และแนวทางการตรวจสอบ

10.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่า  และแนวทางการตรวจสอบ

วิธีการอบรม บรรยาย  ตอบข้อซักถาม 

ต – 05 แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร         3  ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร และแนวทาง วิธีการและเทคนิคในการตรวจสอบ

เนื้อหา

1.       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ  และแนวทางการตรวจสอบ

2.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน และแนวทางการตรวจสอบ

3.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมรรถนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแนวทางการตรวจสอบ

วิธีการอบรม บรรยาย  ตอบข้อซักถาม 

ต – 06 แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร          3  ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

และแนวทาง วิธีการและเทคนิคในการตรวจสอบ

เนื้อหา

1.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร   และแนวทางการตรวจสอบ

2.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

3.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

4.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร  และแนวทางการตรวจสอบ

วิธีการอบรม บรรยาย  ตอบข้อซักถาม

 

ภาคปฏิบัติการ                                                                                   ใช้เวลา 12 ชั่วโมง

– 01 การตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัย                                      6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบในสถานที่จริง การบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน

เนื้อหา

1.      การตรวจสอบและตรวจวัดอาคารตัวอย่างจริง

2.      การตรวจสอบแบบแปลนจริง

3.      แนะนำวิธีการ  เตรียมความพร้อม ขั้นตอนการตรวจสอบ

4.      การบันทึกข้อมูล

5.      การประสานงานร่วมกับวิศวกร หรือสถาปนิกในการวิเคราะห์และคำนวณ

วิธีการอบรม การสาธิต การแบ่งกลุ่มให้อภิปราย และนำเสนอ 

– 02 การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ                                           6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนำข้อมูลจากการบันทึกมาวิเคราะห์ การประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน

เนื้อหา

1.      การวิเคราะห์  ประเมินผล

2.      การสรุปผลการตรวจสอบ

3.      กิจกรรมสมมุติการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย

วิธีการอบรม การสาธิต การแบ่งกลุ่มให้อภิปราย  และนำเสนอ

 

 ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ตราสถาบัน_ดำ copyวัน เดือน ปี

 

เวลา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

หน่วยงาน

 

09.00-12.00

หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

อ.พิชิต  เจริญกาศ

ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ

13.00-16.00

หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

ดร.บัณฑิต  ประดับสุข

กรรมการสภาสถาปนิก

 

09.00-12.00

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

อ.ชัชวาลย์  คุณค้ำชู 

กรรมการสภาวิศวกร

13.00-16.00

จรรยาบรรณวิศวกรและสถาปนิก และขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ

ดร.ไกร  ตั้งสง่า

อุปนายกสภาวิศวกร

 

 

09.00-12.00

แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

รศ.สุรพล   พฤกษพานิช

 ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มก.

และอาจารย์สอน ป.โท วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

13.00-16.00

แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

รศ.ดร.สุรชัย  รดาการ

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มก.

และอาจารย์สอน ป.โท วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

 

09.00-12.00

แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

ผศ.สุวิทย์  เจิมสวัสดิพงษ์

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มก.

13.00-16.00

แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

รศ.สุรพล   พฤกษพานิช

ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มก.

และอาจารย์สอน ป.โท วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

 

09.00-12.00

แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

.ปราโมทย์  คล้ายเชย

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

13.00-16.00

แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุรชัย  รดาการ

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มก.

และอาจารย์สอน ป.โท วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

 

09.00-12.00

แนวทางการตรวจสอบระบบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์

ศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ 

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มก.

13.00-16.00

แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

รศ.ดร.ณัฐศักดิ์  บุญมี

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มก.

และอาจารย์สอน ป.โท วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

.ปราโมทย์  พรหมรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

 

09.00-12.00

การตรวจสอบสภาพ และระบบความปลอดภัย (ภาคปฏิบัติ)

1.ทีมวิทยากร

2. วิทยากร ผู้อำนวยการสำนักควบคุมอาคาร จากกรมโยธาธิการและผังเมือง (คุณสินิทธิ์ บุญสิทธิ์) 

3. วิทยากร ผู้มีประสบการณ์ในการผจญเพลิง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. 

13.00-16.00

การตรวจสอบสภาพ และระบบความปลอดภัย (ภาคปฏิบัติ)

 

09.00-12.00

การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ (ภาคปฏิบัติ)

13.00-16.00

การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ (ภาคปฏิบัติ)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 23 มิ.ย. 2022 10:06น. )
หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (อบรมที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)

 fire_protect01

*ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร"วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย"รุ่นที่ 52 

ระหว่างวันที่ 3 -25 ก.ย.2565  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ผู้ประสานงาน คุณรุ่งณภา  02-942 8930, 062-3290569 คุณสุดใจ 0860145535


ผู้อบรมจะได้รับคะแนน CPD จากสภาวิศวกรด้วย

 ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 

   1.กรอกสมัครอบรม  ผ่านเว็บไซต์

   2.ส่งสำเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก

   3.กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่                                                                                      


การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 

 

หลักการและเหตุผล

อัคคีภัยที่เกิดขึ้นกับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรมนั้น สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของสถานประกอบการ อาคารและโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงถึงแม้จะมีมาตรการในการระงับอัคคีภัย แต่ปัจจัยสำคัญคือ การป้องกันซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้ง และการตรวจสอบการทำงานของระบบอยู่เสมอ

          สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญข้างต้นจึงได้จัดการอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานป้องกันอัคคีภัยได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยแบบสากล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบควบคุมควันไฟ ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบ การทดสอบของระบบดังกล่าว เพื่อจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย และเข้าใจในระบบอัคคีภัยที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง สามารถป้องกันปัญหาอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยแบบสากล 

คุณสมบัติ 


      ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวท., ปวส., ปริญญาตรีหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและต้องการเพิ่มพูนความรู้ความมั่นใจในสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
  

วุฒิบัตร

 
    ผู้เข้าร่วมรับการอบรมซึ่งเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย จากสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และยังได้รับคะแนน CPD จากสภาวิศวกรด้วย
 

วิชาอบรม 

1.   ฎหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย  2.   วิทยาศาสตร์อัคคีภัย      3.   การถ่ายเทความร้อน  4.   มาตรฐานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง        

5.   การออกแบบระบบทางหนีไฟ  6.   ระบบดับเพลิงด้วยโฟม   7.   การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)

8.   ระบบท่อยืน และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ 9 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  10.  ระบบป้องกันฟ้าผ่า

11.  ระบบควบคุมควันไฟ 12.  อัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  13.  ระบบ HVAC กับระบบป้องกันอัคคีภัย 14.  อัคคีภัยกับงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

15.  การประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการป้องกันอัคคีภัย 16.   ความรู้เรื่องลิฟท์ และการช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีติดค้างและการอพยพผู้โดยสารออกจากลิฟท์ขณะอาคารเกิดเพลิงไหม้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10 พ.ค. 2022 10:40น. )

 

 
 
Fire Protection Engineering Institute of Kasetsart University
Power by Winaero ©2010

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.