สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลสถาบัน

ภารกิจ
วิจัย / การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
ฝึกอบรมบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยแก่ภาครัฐและเอกชน
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
เริ่มการจัดตั้งหน่วยงานอิสระ เพื่อระบุรายการผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัย
ต่อชีวิต / ทรัพย์สิน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ


ปรัชญา และปณิธาน
เป็นแหล่งศึกษาวิจัยที่เป็นเลิศทางวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญในงานด้านอัคคีภัยและระบบป้องกัน
เป็นแหล่งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการด้านการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อให้บริการออกแบบ แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยแก่ภาครัฐและเอกชน
เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในการป้องกันอัคคีภัย
เพื่อแนะแนวเชิงทัศน์ศึกษาด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยทั้งในและต่างประเทศ