สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยของสถาบัน

 บทคัดย่องานวิจัย

 รหัส หัวข้องานวิจัย
 001 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยเปลี่ยนมุมใบพัด  download
 002 การศึกษาแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในสถานีไฟฟ้า download
 003 ระดับเพลิงแบบม่านน้ำเฉพาะจุดโดยใช้ recirculate principle download
 004 อุปกรณ์ป้องกันไฟและการใช้งาน download
 005 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองการแจ้งเหตุเพลิงใหม้ download
 006 ลักษณะความรุนแรงของการจุดไฟของไฟแช็ค download
 007 การศึกษาพฤติกรรมเพลิงใหม้ของถังเก็บน้ำมันดีเซลขนาดใหญ่ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข download
 008 การวิเคราะห์ดัดแปลงรถกระบะสี่ล้อให้เป็นรถดับเพลิงขนาดเล็ก download
 009 การเลือกฉนวนเพื่อลดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยในโรงงาน download
 010 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างชั้นเก็บสินค้าชนิดของสินค้าและปริมาณความร้อน download
 011 การประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัย download
 012 พฤติกรรมของวัสดุโฟมและเจลในการเป็นวัสดุป้องกันเพลิงใหม้download 
 013 HAZARDS ASSOCIATED WITH FIRES download
 014 การใช้สาย LAN เป็นสายสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงใหม้ download
 015 เจลป้องกันร่างกายของผู้ปฏิบัติงานดับเพลิง download
 016 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของผู้ออกแบบอาคารทั่วไป download
 017 การออกแบบระบบดับเพลิงบนเรือโดยสาร download
 018 โครงการเตาเผาขยะชุมชน download
 019 โครงการพัฒนาเครื่องมือตรวจจับก๊าซรั่วภายในรถยนต์ที่ใช้ก๊าซไวไฟเป็นเชื่อเพลิง download
 020 แนวทางการปรับปรุงอาคารราชการทหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอัคคีภัย download
 021 สารที่ใช้ทดแนสาร HFC-227ea ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ download
 022 ประสิทธิภาพถึงดับเพลิงแบบ water base ชนิดสารเคมีสูตรน้ำ ABFFC download
 023 เฮลิคอปเตอร์กับงานสนับสนุนงานดับไฟป่าในประเทศไทย download
   
   
  **หากท่านใดสนใจเนื้อหาทั้งหมดของงานวิจัย กรุณาติดต่อที่สถาบันโดยตรง 
      หรือโทรศัพท์ 0-2940-5070,0-2942-8930,0-2942-8555#1850