สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

This image has an empty alt attribute; its file name is firemen-using-water-from-hose-fire-fighting-firefight-training-insurance-group_11358-103.jpg

ความสำคัญ
     อัคคีภัยที่เกิดขึ้นกับอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรมนั้น สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของสถานประกอบการ อาคารและโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง ถึงแม้จะมีมาตรการในการระงับอัคคีภัย แต่ปัจจัยสำคัญคือ “การป้องกัน” ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้ง และการตรวจสอบการทำงานของระบบอยู่เสมอ
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญข้างต้นจึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานป้องกันอัคคีภัยได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยแบบสากล

วัตถุประสงค์
     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ ป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบควบคุมควันไฟ ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบ การทดสอบของระบบดังกล่าว เพื่อจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย และเข้าใจในระบบอัคคีภัยที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง สามารถป้องกันปัญหาอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
      รับผู้จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวท., ปวส., ปริญญาตรี หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและต้องการ เพิ่มพูนความรู้ความมั่นใจในสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

วิชาที่อบรม

1.   กฎหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย  2.   วิทยาศาสตร์อัคคีภัย

3.   การถ่ายเทความร้อน        4.   มาตรฐานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

5.   การออกแบบระบบทางหนีไฟ  6.   ระบบดับเพลิงด้วยโฟม

7.   การบริหารความเสี่ยง(Risk Management) 8.   ระบบท่อยืน และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

9. ความรู้เรื่องลิฟท์ และการช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีติดค้างและการอพยพผู้โดยสารออกจากลิฟท์ขณะอาคารเกิดเพลิงไหม้

10.  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 11.   ระบบป้องกันฟ้าผ่า

12.  ระบบควบคุมควันไฟ 13.  อัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

14.  ระบบ HVAC กับระบบป้องกันอัคคีภัย  15.  อัคคีภัยกับงานวิศวกรรมโครงสร้าง

16.  การประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการป้องกันอัคคีภัย

Facebook
Twitter