สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
(Fire Protection Engineering)"รุ่นที่ 52

ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 (วันเสาร์-อาทิตย์)
ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์