สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย(Fire Protection Engineering) รุ่นที่ 52 

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  (Fire Protection Engineering) รุ่นที่ 52

ระหว่างวันที่ 6 -28  พฤษภาคม 2566 (วันเสาร์-อาทิตย์)

ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์(อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบสมัครวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย(Fire Protection Engineering) รุ่นที่ 52 

ความสำคัญ

อัคคีภัยที่เกิดขึ้นกับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรมนั้น สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

จำนวนมหาศาล มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของสถานประกอบการ อาคารและโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงถึงแม้จะมีมาตรการในการระงับอัคคีภัย แต่ปัจจัยสำคัญคือ “การป้องกัน” ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้ง และการตรวจสอบการทำงานของระบบอยู่เสมอ

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญข้างต้นจึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” ขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานป้องกันอัคคีภัยได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยแบบสากล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบควบคุมควันไฟ ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบ การทดสอบของระบบดังกล่าว เพื่อจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย และเข้าใจในระบบอัคคีภัยที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง สามารถป้องกันปัญหาอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รับผู้จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวท., ปวส., ปริญญาตรีหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและต้องการเพิ่มพูนความรู้ความมั่นใจในสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

วุฒิบัตร

ผู้เข้าร่วมรับการอบรมซึ่งเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย จากสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และยังได้รับคะแนน CPDจากสภาวิศวกรด้วย

การสมัคร

      สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ที่สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 9808 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-942-8930, 02-942-8389 หรือ 02-797-0999 ต่อ 1852 www.fpei.ku.ac.th หรือ 

ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : fpeilive@gmail.com หรือfengrpr@ku.ac.th หรือ fengsjn@admin

จำนวนรับ

รับจำกัดจำนวน 40 ท่าน

ระยะเวลาการอบรม

อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 8วัน

(บริการอาหารกลางวัน / อาหารว่างในช่วงพัก)

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมท่านละ 22,000  บาท     พิเศษ เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ชำระเพียงท่านละ 21,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมการอบรม จะได้รับเอกสารประกอบการอบรม พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

สถานที่พัก

– ผู้เข้าอบรมที่ต้องการที่พักในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เบอร์ โทรศัพท์ Ku Home 02-579-0010-12 หรือ คณะวนศาสตร์  

02- 5620985, 02942-8655 (สำหรับที่พักให้ผู้เข้าอบรมไปติดต่อ ประสานงาน และชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

วิชาอบรม

1.   กฎหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย

2.   วิทยาศาสตร์อัคคีภัย

3.   การถ่ายเทความร้อน               

4.   มาตรฐานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

5.   การออกแบบระบบทางหนีไฟ

6.   ระบบดับเพลิงด้วยโฟม

7.   การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)

8.   ระบบท่อยืน และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

9.   ระบบป้องกันฟ้าผ่า

10. ความรู้เรื่องลิฟท์ และการช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีติดค้าง 

       และการอพยพผู้โดยสารออกจากลิฟท์ขณะอาคารเกิดเพลิงไหม้

11.  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

12.  ระบบควบคุมควันไฟ

13.  อัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

14.  ระบบ HVAC กับระบบป้องกันอัคคีภัย   

15.  อัคคีภัยกับงานวิศวกรรมโครงสร้าง

16.  การประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับ

การป้องกันอัคคีภัย

 

 

designed by Freepik – Freepik.com

Facebook
Twitter