สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" รุ่นที่ 65

(เรียนเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.) 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9208
ภาควิชาวิศกรรมโยธา (อาคารบุญสม สุวชิรัตน์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์