สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารและการป้องกันอัคคีภัย

U64 การรวบรวมบทบัญญัติกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  Download 
U64 พรบ พศ.2522 หมวด1  Download 
U64 พรบ พศ.2522 หมวด2  Download 
U64 พรบ พศ.2522 หมวด3  Download 
 U64 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 โครงสร้าง  Download 
 U64 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ที่จอดรถยนต์ Download 
 U64 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 อาคารสูงและอาคารใหญ่พิเศษ  Download 
 U64 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 ตึกแถวและอาคารอยู่อาศัยรวม Download 
 U64 กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 ยกเว้น33สำหรับอาคารจอดรถ  Download 
 U64 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 ใช้กับอาคารที่ไม่เข้ากับ33  Download 
 U64 กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 โครงสร้างทนไฟ  Download 
 U64 กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 แก้ไขเพิ่มเติม33  Download 
 U64 กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 การระบายน้ำเสีย  Download 
 U64 กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 โครงสร้างหลังคาทนไฟ   Download 
 U64 กฎกระทรวง พศ.2548 ประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ   Download 
 U64 กฎกระทรวง พศ.2548 ผู้ตรวจสอบและเกณฑ์การตรวจสอบ     Download 
 U64 กฎกระทรวง พศ.2548 สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ คนชรา   Download 
 U64 กฎกระทรวง พศ.2550 ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 Download