สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 73

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร”รุ่นที่ 73

(เรียนเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ระยะเวลา

ภาคทฤษฎี วันที่ 8 – 9,15 – 16,22 – 23 มิ.ย.67

ภาคปฏิบัติ วันที่  29 – 30 มิ.ย.67

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9204  ภาควิชาวิศกรรมโยธา (อาคารบุญสม สุวชิรัตน์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิ๊กใบสมัคร <<  รายละเอียด >> **ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท

  **ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคะแนน CPD จากสภาวิศวกรด้วย 

**ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 

   1.กรอกสมัครอบรม  ผ่านเว็บไซต์

   2.ส่งสำเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก   3.กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่  fengrpr@ku.ac.th และ fpeilive@gmail.com

หลักการและเหตุผล

ด้วยได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคารประการหนึ่งว่า ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคารสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน ประกอบด้วยมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและสถานที่ในการจัดการอบรม ทางสถาบันฯ จึงมีโครงการที่จะจัดการอบรมผู้ตรวจสอบอาคารขึ้น   โดยการอบรมจะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร โดยหลักสูตรการฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นนี้เน้นการตรวจสอบสภาพการใช้อาคารด้วยสายตา หรือเครื่องมือวัดพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งเหมาะกับวิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไปหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งระบบบริหารจัดการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้
 • เพื่อให้การตรวจสอบอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้

 • วิศวกรที่ขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับสภาวิศวกร
 • สถาปนิกขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับสภาสถาปนิก
 • ผู้ดูแลอาคาร เจ้าของอาคาร หรือบุคคลที่สนใจเรื่องความปลอดภัยของอาคาร

วุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมเป็นเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาการอบรม ภาควิชาการ และร้อยละ 100 ของเวลาการอบรมภาคปฏิบัติ จะได้รับวุฒิบัตร  จากสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังได้รับคะแนน CPD จากสภาวิศวกรด้วย 

การสมัคร

 •  สมัครด้วยตนเองในวัน – เวลาราชการ ณ สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 9808 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-942-8930  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-942-8930 , 02-942-8389  0-2 797-0999 ต่อ 1852 หรือ www.fpei.ku.ac.th  หรือ www.eng.ku.ac.th ,หรือ ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : fpeilive@gmail.comหรือe-mail : fengsjn@ku.ac.th

รับจำกัดจำนวน 60 ท่าน

ระยะเวลาการอบรม

วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 8 วัน

สถานที่พัก

ผู้เข้าอบรมที่ต้องการที่พักในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เบอร์ โทรศัพท์ Ku Home 02-579-0010-12 หรือ คณะวนศาสตร์ 

02- 5620985, 02942-8655 (สำหรับที่พักให้ผู้เข้าอบรมไปติดต่อ ประสานงาน และชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

ค่าลงทะเบียน

 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ท่านละ 20,000 บาท   

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม พร้อมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าที่พัก)

วิชาอบรม

 • จรรยาบรรณวิศวกรและสถาปนิก และขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 • หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร
 • แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 • แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก
 • แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง
 • ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
 • แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความ ปลอดภัยในอาคาร
 • การตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัย
 • การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล การตรวจสอบ 

การจัดฝึกอบรมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคา

 

Facebook
Twitter